+387 (0) 61 569616
·
gordan@isabegovic.com
·
Pon - Pet 08:00-16:00
Besplatna prva konsultacija

Pravne usluge

Područja pravne prakse

justice, justitia, justitia the goddess of-2722004.jpg

PRIVREDNO PRAVO

 • Sastav i zastupanje pri potpisivanju poslovnih ugovora
 • Naplata dugovanja iz poslovnih ugovora
 • Naknada štete u vezi sa izvršenjem ili neizvršenjem poslovnih ugovora
 • Osnivanje i registracija privrednih subjekata
 • Statusne promjene, prometovanje i restruktuiranje privrednih društava
 • Stečajno pravo i likvidacija privrednih subjekata
 • Zastupanje i pravno savjetovanje u postupcima javnih nabavki
 • Zastupanje i pravno savjetovanje domaćih i stranih pravnih lica u postupcima dodjele
  koncesija, te regulisanja prava i obaveze iz ugovora o koncesiji
 • Finansijsko i poresko pravo, te zastupanje pred poreskim organima u Bosni i Hercegovini
 • Zastupanje u postupcima arbitraže
 • Izrada due dilligence-a za privredna društva sa pravnog i finansijskog aspekta

RADNO PRAVO

 • Naplata potraživanja iz radnih odnosa (plate, prekovremeni rad, otpremnine itd.)
 • Pravno savjetovanje u vezi sa radnim odnosima (izrada internih akata poslodavca, ugovora o
  radu, pravilnika o radu, disciplinski postupci – prestanak radnog odnosa)
 • Naknada štete zbog povrede na radu i profesionalnog oboljenja
 • Zaštita radnika sa smanjenom radnom sposobnošću – radnika sa invaliditetom
 • Zastupanje radi naplate potraživanja radnika u slučajevima stečaja poslodavca
 • Regulisanje radnih i boravišnih dozvola za strance u Bosni i Hercegovini

GRAĐANSKO I PORODIČNO PRAVO

 • Zastupanje u postupcima pred sudovima i drugim organima radi ostvarenja i zaštite prava
  vlasništva i drugih stvarnih prava
 • Regulisanje prava i obaveza iz obligaciono-pravnih odnosa (prodaja, zajam, zakup, ugovor o
  djelu, ugovor o građenju, prijevoz, osiguranje i sl.)
 • Naknada štete po osnovu osiguranja u saobraćaja (saobraćajne nezgode)
 • Zastupanje u postupcima razvoda braka, utvrđivanja bračne stečevine, te utvrđenja i naplate
  doprinosa izdržavanju djece (alimentacija)
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima
 • Zaštita od klevete i naknada štete zbog klevete
 • Sastav ugovora o prometu nekretnina (ugovor o prodaji, ugovor o poklonu, ugovor o zakupu,
  ugovor o doživotnom izdržavanju)
 • Zastupanje u izvršnim postupcima radi ostvarenja novčanih i nenovčanih potraživanja
 • Priznanje stranih sudskih odluka i nagodbi, te njihovo izvršenje na području Bosne i
  Hercegovine

UPRAVNO PRAVO

 • Zastupanje pred organima uprave
 • Zastupanje i pravno savjetovanje u postupcima izdavanja urbanističkih saglasnosti
  /lokacijskih uslova/, odobrenja za građenje i upotrebnih dozvola
 • Zastupanje u postupcima sticanja i odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine
 • Regulisanje boravka stranaca u Bosni i Hercegovini

USTAVNO PRAVO I ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

 • Zastupanje u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u slučajevima povrede
  prava i sloboda koje su zagarantovane Ustavom
 • Zastupanje u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u slučajevima povrede prava
  i sloboda koje su zagarantovane Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih
  sloboda